Sol·licitud d’alta

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT EXPLÍCIT DE TRACTAMENT DE CATEGORIES ESPECIALS DE DADES

En compliment de l’obligació prevista pels articles 9 i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’ara endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, i de l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem del següent:

1.- DADES DEL RESPONSABLE JUDO CLUB VILA-REAL, proveït de NIF G12841037 Domicili en Carrer Borriol, N.s/n, Pavelló Sebastián Mora Vedrí, Vila-real, 12540 Castelló Telèfon: 645762931 Correu electrònic: judovilareal@gmail.com

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT La recollida i tractament de les Dades Personals de l’interessat té com a finalitat: formació esportiva Aquesta finalitat no inclou l’elaboració de perfils. Les dades seran conservades durant: el període legalment obligatori.

3.- LEGITIMACIÓ En compliment del que s’estableix per l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades se l’informa que la base jurídica per al present tractament és la següent: Consentiment de l’interessat

4.- DESTINATARIS Es preveu la cessió de les seves dades personals als següents destinataris o categories de destinataris: Assessoria fiscal i comptable, Ajuntament de Vila-real i Federació Valenciana de Judo & DÓNA

5.- DRETS Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir els altres drets que li reconeix la normativa europea i espanyola en vigor. En virtut del que es disposa en els articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, i dels articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloses l’elaboració de perfils, dirigint-se per escrit a través del correu ordinari o per correu electrònic a judovilareal@gmail.com Igualment vostè té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat prèviament per al tractament de les seves dades personals. Finalment, l’informem que vostè té també dret a plantejar la corresponent reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament li reconeixen.

6.- PROCEDÈNCIA Les dades personals objecte de tractament són els següents: Nom del menor, dades necessàries per a facturació i imatges.

L’informem que algunes de les categories de les seves dades objecte de tractament són dades especialment protegides d’acord amb l’article 9 del Reglament Europeu de Protecció de Dades i de l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per al tractament dels quals no concorre cap de les circumstàncies que ho justifiquen descrites per l’article 9.2 lletres b) a j) de l’assenyalat Reglament, per la qual cosa el seu tractament només podrà dur-se a terme si a continuació manifesta de manera clara i inequívoca el seu consentiment explícit mitjançant la signatura del present document.

Email

judovilareal@gmail.com

Direcció

Pabellón Sebastián Mora Vedri
C/ Borriol, s/n -12540 Vila-real

Practica Judo: Uneix-te a Judo Club Vila-real i entrena amb nosaltres